หน้าแรก ITA แบบสอบถามความฯ Facebook Admin webmail

ทำเนียบบุคลากร เทศบาลตำบลแสลงโทน

 • thumbnail

  นางสาวสุรภี ปานะโปย

  นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

 • คณะผู้บริหาร

  • thumbnail

   นายเทียนอิ๋ว เหลืองเดชานุรักษ์

   นายกเทศมนตรีตำบลแสลงโทน087-6527819

  • thumbnail

   นายสุทธิพงษ์ เล็กประโคน

   รองนายกเทศมนตรีตำบลแสลงโทน061-9623488

  • thumbnail

   นายแทน แย้มประโคน

   รองนายกเทศมนตรีตำบลแสลงโทน089-4252488

  • thumbnail

   นายเสนอ แดงสี

   ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลแสลงโทน

  • thumbnail

   นายสุทธิโรจน์ ธรรมวัฒน์กิตติ

   เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลแสลงโทน

  • thumbnail

   สิบตำรวจเอกหญิงระเนียง แต้มทอง

   ปลัดเทศบาลตำบลแสลงโทน087-4736844

  สมาชิกสภาองค์การ

  • thumbnail

   นายประดิษฐ์ สุขประโคน

   ประธานสภาเทศบาลตำบลแสลงโทน

  • thumbnail

   นางสาวกวิตา สำเร็จดี

   เลขานุการสภาเทศบาลตำบลแสลงโทน

  • thumbnail

   นายประดิษฐ์ สุขประโคน

   สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแสลงโทน เขต 1

  • thumbnail

   นายเนือ พึ่งประโคน

   สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแสลงโทน เขต 2

  • thumbnail

   นายสุกิจ โสประโคน

   สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแสลงโทน เขต 1

  • thumbnail

   นายสมพร แปะประโคน

   สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแสลงโทน เขต 2

  • thumbnail

   นายชาย นินประโคน

   สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแสลงโทน เขต 1

  • thumbnail

   นายชิด วนมา

   สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแสลงโทน เขต 2

  • thumbnail

   นางกุ้ง โสประโคน

   สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแสลงโทน เขต 1

  • thumbnail

   นายวิษณุพร เกรัมย์

   สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแสลงโทน เขต 2

  • thumbnail

   นายเน็ก โสมประโคน

   สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแสลงโทน เขต 1

  • thumbnail

   นายจักรกฤช เกาประโคน

   สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแสลงโทน เขต 2

  • thumbnail

   นายบัญชา ชัยศรีรัมย์

   สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแสลงโทน เขต 1

  • thumbnail

   นางทัศนีย์ ชาญประโคน

   สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแสลงโทน เขต 2

  • thumbnail

   นายสมพร แปะประโคน

   รองประมาณสภาเทศบาลตำบลแสลงโทน

  สำนักปลัด

  • thumbnail

   นางสาวกวิตา สำเร็จดี

   หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

  • thumbnail

   นางธัญญชล วงศ์อิน

   หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

  • thumbnail

   นางสาวขวัญเรือน หอมจะบก

   นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

  • thumbnail

   นางสาวนิภาภรณ์ ทัศนะ

   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

  • thumbnail

   นางสาวบงกชกร เอ็มประโคน

   เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

  • thumbnail

   นายนรพิชญ์ ปิ่นโต

   นิติกรปฏิบัติการ

  • thumbnail

   นายอภิชัย พรมเอาะ

   นักการ

  • thumbnail

   นายเอกลักษณ์ ทับประโคน

   ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

  • thumbnail

   นายนันทชัย แย้มประโคน

   ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล

  • thumbnail

   นายวิชญ์ภาส กงประโคน

   พนักงานดับเพลิง

  • thumbnail

   นางสาวเกษฎา เล็กประโคน

   ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์

  • thumbnail

   นายประยงค์ สุขประโคน

   คนงาน

  • thumbnail

   นายประกอบ มีทรัพย์

   คนงาน

  • thumbnail

   นางสมาน แย้มประโคน

   จ้างเหมาบริการแม่บ้าน

  • thumbnail

   นายรังสิทธิ์ แสงบุญสืบ

   จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ส่วนกลาง

  กองคลัง

  • thumbnail

   นางรัตนา สายสุนา

   ผู้อำนวยการกองคลัง

  • thumbnail

   นางฉัตรลัดดา กุศลเสถียร

   นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

  • thumbnail

   นายสุนทรเทพ กล่อมวัฒนา

   เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน

  • thumbnail

   นางสาวอภิญญา เงินเก่า

   เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

  • thumbnail

   นางสาวชุติกาญจน์ ภูคำศักดิ์

   ผู้ช่ายเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

  • thumbnail

   นางสาวผกามาศ เอ็มประโคน

   ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

  • thumbnail

   นางสาวสุทธิดา แดงสี

   จ้างเหมาบริการผู้ช่วยพัสดุ

  • thumbnail

   นายวธัญญู ทองด้วง

   จ้างเหมาบริการจัดเก็บค่าน้ำประปา

  • thumbnail

   นายวิทูรย์ วลารัมย์

   จ้างเหมาบริการจัดเก็บค่าน้ำประปา

  กองช่าง

  • thumbnail

   นายวรวิทย์ เสียงเสนาะ

   นายช่างโยธาชำนาญงาน

  • thumbnail

   นายอำนวยชัย สางรัมย์

   นายช่างโยธาชำนาญงาน

  • thumbnail

   นายทองสุข โกติรัมย์

   เจ้าพนักงานประปาชำนาญงาน

  • thumbnail

   นายสุพล แต้มทอง

   ผู้ช่วยนายช่างโยธา

  • thumbnail

   นายนพรัตน์ แย้มประโคน

   ผู้ช่าวยช่างไฟฟ้า

  • thumbnail

   นายเสาร์ศรี เอ็มประโคน

   พนักงานผลิตน้ำประปา

  กองสวัสดิการสังคม

  • thumbnail

   นายสมศักดิ์ ศิรินนท์วัฒนา

   นักพัฒนาชุมชนปฎิบัติการ

  • thumbnail

   นางสาวสุรภี ปานะโปย

   นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

  • thumbnail

   นายสมพงษ์ บุระประโคน

   นักวิชาการสวนสาธารณปฏิบัติการ

  • thumbnail

   นางสาวศศิวมล กลั่นประโคน

   จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานธุรการ

  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

  • thumbnail

   นายสมศักดิ์ นิลวรรณ์

   ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

  • thumbnail

   นายสีสมุด ผูกแก้ว

   พนักงานขับรถยนต์

  • thumbnail

   นายละมุน วนมา

   คนงานประจำรถขยะ

  • thumbnail

   นายสมชาย ตาประโคน

   คนงานประจำรถขยะ

  • thumbnail

   นางสาวศรัญญา แย้มประโคน

   จ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงานด้านธุรการ

  • thumbnail

   นางสาวปรียาภรณ์ แย้มประโคน

   จ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงานด้านสุขาภิบาล

  • thumbnail

   นางสาวสายใจ แดงศรี

   จ้างเหมาบริการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน

  • thumbnail

   นายพิศาล ทองด้วง

   จ้างเหมาบริการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน

  • thumbnail

   นายชัยพร เหมือนใจนึก

   จ้างเหมาบริการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน

  • thumbnail

   นายบัณฑิต ชัดทัน

   จ้างเหมาบริการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน

  • thumbnail

   นายสัพพัญญู กงประโคน

   จ้างเหมาบริการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน

  • thumbnail

   นายรัชพล เล็กประโคน

   จ้างเหมาบริการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน