หน้าแรก ITA แบบสอบถามความฯ Facebook Admin webmail

ทำเนียบบุคลากร เทศบาลตำบลแสลงโทน

สำนักปลัด

 • thumbnail

  นายบริรักษ์ สาระวิถี 062-8299145

  ปลัดเทศบาลตำบลแสลงโทน

 • thumbnail

  นางสาวกวิตา สำเร็จดี

  หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

 • thumbnail

  นางธัญญชล วงศ์อิน

  หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

 • thumbnail

  นางสาวขวัญเรือน หอมจะบก

  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

 • thumbnail

  นางสาวนิภาภรณ์ ทัศนะ

  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

 • thumbnail

  นางสาวบงกชกร เอ็มประโคน

  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

 • thumbnail

  นายนรพิชญ์ ปิ่นโต

  นิติกรปฏิบัติการ

 • thumbnail

  นายอภิชัย พรมเอาะ

  นักการ

 • thumbnail

  นายเอกลักษณ์ ทับประโคน

  ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

 • thumbnail

  นายนันทชัย แย้มประโคน

  ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล

 • thumbnail

  นายวิชญ์ภาส กงประโคน

  พนักงานดับเพลิง

 • thumbnail

  นางสาวเกษฎา เล็กประโคน

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์

 • thumbnail

  นายประยงค์ สุขประโคน

  คนงาน

 • thumbnail

  นายประกอบ มีทรัพย์

  คนงาน

 • thumbnail

  นางสมาน แย้มประโคน

  จ้างเหมาบริการแม่บ้าน

 • thumbnail

  นายรังสิทธิ์ แสงบุญสืบ

  จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ส่วนกลาง