หน้าแรก ITA แบบสอบถามความฯ Facebook Admin webmail

ทำเนียบบุคลากร เทศบาลตำบลแสลงโทน

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

 • thumbnail

  นายสมศักดิ์ นิลวรรณ์

  ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

 • thumbnail

  นายสีสมุด ผูกแก้ว

  พนักงานขับรถยนต์

 • thumbnail

  นายละมุน วนมา

  คนงานประจำรถขยะ

 • thumbnail

  นายสมชาย ตาประโคน

  คนงานประจำรถขยะ

 • thumbnail

  นางสาวศรัญญา แย้มประโคน

  จ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงานด้านธุรการ

 • thumbnail

  นางสาวปรียาภรณ์ แย้มประโคน

  จ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงานด้านสุขาภิบาล

 • thumbnail

  นางสาวสายใจ แดงศรี

  จ้างเหมาบริการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน

 • thumbnail

  นายพิศาล ทองด้วง

  จ้างเหมาบริการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน

 • thumbnail

  นายชัยพร เหมือนใจนึก

  จ้างเหมาบริการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน

 • thumbnail

  นายบัณฑิต ชัดทัน

  จ้างเหมาบริการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน

 • thumbnail

  นายสัพพัญญู กงประโคน

  จ้างเหมาบริการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน

 • thumbnail

  นายรัชพล เล็กประโคน

  จ้างเหมาบริการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน